Үндсэн хөрөнгийн бүртгэл

../_images/ast.2.1.png

Үндсэн хөрөнгөтэй холбоотой гүйлгээ, бүртгэл хийхийн тулд эхлээд Үндсэн хөрөнгө цэсний > Хөрөнгийн бүртгэл хэсгээр орж анхны мэдээллүүдийг оруулах шаардлагатай.Оруулсан хөрөнгийн жагсаалтыг биет болон биет бус хөрөнгийн жагсаалтаас харах боломжтой. .. image:: img/ast.2.1.png

#. Хөрөнгө бүртгэнэ Хөрөнгөө бүртгэсний дараа эхний үлдэгдлээ оруулж өгнө. .. image:: img/ast.2.1.png

Хөрөнгийн ангилал: Энэ нь сонголтоор сонгогдоно. Хөрөнгийн нэр:Хөрөнгийн нэрийг гараас бичиж оруулна. Хөрөнгийн код:Хөрөнгийн кодыг гараас бичиж оруулна. Хөрөнгийн тайлбар:Тухайн хөрөнгийн нэмэлт тайлбарыг гараас оруулна. Ашиглах хугацаа(сар):Тухайн хөрөнгийг элэгдүүлж ашиглах сарыг гараас оруулж өгнө. Элэгдэл тооцох арга: Шулуун шугамын аргаар элэгдэл тооцно.

#.Биет хөрөнгийн жагсаалт Биет хөрөнгийн жагсаалтаар тухайн хөрөнгийн ашиглах хугацаа, элэгдэл тооцох арга, нийт хөрөнгийн тоо, элэгдэл тооцоологдож байгаа эсэх, элэгдээд дууссан эсэх үндсэн холбоотой ерөнхий мэдээлэл харагдана. .. image:: img/ast.2.1.png

#.Биет бус хөрөнгийн жагсаалт Биет бус хөрөнгийн жагсаалтаар тухайн хөрөнгийн ашиглах хугацаа, элэгдэл тооцох арга, нийт хөрөнгийн тоо, элэгдэл тооцоологдож байгаа эсэх, элэгдээд дууссан эсэх үндсэн холбоотой ерөнхий мэдээлэл харагдана. .. image:: img/ast.2.1.png

#. Хөрөнгийн байршил оруулна Үндсэн хөрөнгийн байршилын нэрийг гараас бичиж оруулна.Товч тайлбар баганыг заавал бөглөх албагүй. .. image:: img/ast.2.1.png

#.Үндсэн хөрөнгө > Орлого > Худалтан авалт > Эхний үлдэгдэл оруулах > Эхний үлдэгдэлийн жагсаалт .. image:: img/ast.2.1.png

#.Үндсэн хөрөнгө > Орлого > Худалтан авалт Үндсэн хөрөнгийн худалтан авалтын гүйлгээ хийхэд дараах цонх гарч ирнэ. Гүйлгээний огноо: Тухайн хөрөнгийг худалт авч он, сар, өдөр худалтын авалтын баримтыг үндэслэнэ. Харилцагч: Тухайн үндсэн хөрөнгийг нийлүүлж байгаа нийлүүлэгчийн нэрийг сонгоно. Хавсаргасан баримт: НӨАТ-н төрөл: Гүйлгээний утга: Хөрөнгө:Хөрөнгийн нэр нь Үндсэн хөрөнгийн - Хөрөнгийн бүртгэл - Хөрөнгө бүртгэх гэсэн дарааллаар тухайн үндсэн хөрөнгийн мэдээллийг оруулсан байх шаардлагатай.Ингэснээр тухайн хөрөнгийн нэр сонголтоор гарч ирнэ. .. image:: img/ast.2.1.png

#.Үндсэн хөрөнгө > Орлого > Худалтан авалт > Эхний үлдэгдэл оруулах Энэ нь өмнө худалдаж авсан буюу орлогын гүйлгээ үүсгэх шаардлагагүй үндсэн хөрөнгийг бүртгэлд авах үйлдэл юм. .. image:: img/ast.2.1.png

#.Үндсэн хөрөнгө > Орлого > Худалтан авалт > Эхний үлдэгдэл оруулах > Эхний үйлдэгдлийн жагсаалт Хөрөнгийн эхний үлдэгдэл, тоо хэмжээ, анхны үнэ, хурамтлагдсан элэгдэлийн тооцоог харуулна. .. image:: img/ast.2.1.png

#.Үндсэн хөрөнгө > Хөдөлгөөн Үндсэн хөрөнгийг нэг байршилаас өөр байршилруу шилжүүлэх гүйлгээ хийнэ. .. image:: img/ast.2.1.png

#.Үндсэн хөрөнгө > Хөдөлгөөн > Үндсэн хөрөнгийн түүх Үндсэн хөрөнгийн байршил шилжүүлсэн мэдээлэл харагдана. .. image:: img/ast.2.1.png

#.Үндсэн хөрөнгө > Элэгдэл тооцсон жагсаалт Элэгдэл тооцсон бүх хөрөнгийн нийт дүн харагдах бөгөөд дэлгэрэнгүй харах гэсэн товчин дээр дарж үндсэн хөрөнгө тус бүрээр харагдана. .. image:: img/ast.2.1.png #.Үндсэн хөрөнгө > Бусад жагсаалтууд > Элэгдэж дууссан хөрөнгүүд Тухайн хөрөнгийн тоо ширхэг, анхны үнэ, ХЭ-эхний үлдэгдэл, байгуулагдсан элэгдэл, ХЭ-эцсийн үлдэгдэл гэх мэт мэдээлэл харагдана.Элэгдэл тооцож дууссан хөрөнгийн жагсаалт харагдана. .. image:: img/ast.2.1.png

#.Үндсэн хөрөнгө > Бусад жагсаалтууд > Зарлагадсан хөрөнгүүд Ашиглах боломжгүй болоод акталсан хөрөнгийн жагсаалт гарна. .. image:: img/ast.2.1.png

#.Үндсэн хөрөнгө > Гүйлгээний жагсаалт Үндсэн хөрөнгөтэй холбоотой бүх гүйлгээнүүд харагдах бөгөөд шүүх гэсэн товчоор гүйлгээний дугаар, гүйлгээний төрлөөр гэх мэт байдлаар шүүн харах боломжтой. Доорх цонхноос гүйлгээний жагсаалтыг харна уу. .. image:: img/ast.2.1.png

#.Үндсэн хөрөнгө > Эд хариуцагч > Эд хариуцагчийн бүртгэл Тухайн байгууллагын үндсэн хөрөнгүүдийг эд хариуцагчаар нь эрэмбэлэн харуулна. Доорх цонхноос эд хариуцагчийн бүртгэл мэдээллийг харна уу. .. image:: img/ast.2.1.png #.Үндсэн хөрөнгө > Эд хариуцагч > Тооллого Энэ цонх нь үндсэн хөрөнгийн тооллогын хуудас юм.Бүртгэлээр гэсэн багананд байх ёстой үндсэн хөрөнгийн тоо ширхэг харагдах бөгөөд тооллого хийсний дараах тогтоосон үндсэн хөрөнгийн үлдэгдлийг тооллогоор багананд гараас оруулж өгнө. Доорх цонхноос тооллогын мэдээллийг харна уу. .. image:: img/ast.2.1.png

#.Үндсэн хөрөнгө > Дотоод тайлан - Үндсэн хөрөнгийн товчоо тайлан Тухайн жилийн үндсэн хөрөнгө, хурамтлагдсан элэгдлийн хөдөлгөөн болон дансны цэвэр дүнг харуулна. .. image:: img/ast.2.1.png - Эд хөрөнгийн тооллогын бүртгэл Тооллогын эцсийн үр дүнг харуулна. .. image:: img/ast.2.1.png - Эд хөрөнгийн хөрөнгийн тооллого Тооллого хийхэд зориулсан, эд хариуцагч тус бүрээр эд хөрөнгийн үлдэгдлийг харуулсан хүснэгт юм. .. image:: img/ast.2.1.png Тодруулга тайлан Үндсэн хөрөнгийн тодруулга тайлан доорх байдлаар гарна.

Хөрөнгийн байршил: Ашиглах хугацаа(сар): Элэгдсэн хугацаа (сар): Үндсэн хөрөнгийн данс: Элэгдлийн зардлын данс:

Зураг

Үндсэн хөрөнгө > хөрөнгийн бүртгэл > хөрөнгийн байршил / хөрөнгө бүртгэх > нэмэх дарааллаар орж бүртгэлээ хийнэ.

Хөрөнгөө бүртгэсний дараа эхний үлдэгдлээ оруулж өгнө.

Үндсэн хөрөнгө > орлого > эхний үлдэгдэл оруулах дарааллаар орж хөрөнгө тус бүрээр тухайн хөрөнгийн мэдээллийг оруулж өгнө.
../_images/ast.2.1.png

Шинээр худалдан авч байгаа хөрөнгө нь бүртгэлд байхгүй хөрөнгө бол шинээр хөрөнгөө бүртгэсний дараа орлогын гүйлгээ хийнэ.

Хэрэв хөрөнгийн бүртгэлд байгаа бол шууд орлогын гүйлгээ хийж болно.

Үндсэн хөрөнгө > орлого > худалдан авалт дарааллаар орлого авна.

Шинээр авсан хөрөнгийг хуваарилна.

Үндсэн хөрөнгө > хөдөлгөөн > хөрөнгийн хөдөлгөөн > хуваарилах дарааллаар хуваарилалт хийнэ.
../_images/ast.2.2.png

Хуваарилаагүй тохиолдолд тухайн хөрөнгийг ашиглаж эхлээгүй гэж үзэн элэгдэл тооцохгүй.

Үндсэн хөрөнгийн бүртгэлд засвар хийх бол заавал хамгийн сүүлд хийсэн үйлдлээ устгана. Өөрөөр хэлбэл,

  1. ерөнхий журналд холбосон холболтоо салгана.
  2. хамгийн сүүлд тооцсон элэгдлээс эхлэн элэгдлүүдээ устгана.
  3. тухайн засвар хийх хөрөнгө дээр өөр ямар үйлдэл хийсэн байна бүгдийг устгах шаардлагатай.