Санхүүгийн тайлан

Санхүүгийн байдлын тайлан - Санхүүгийн байдлын тайлангийн зорилго нь ААН, бизнесийн байгууллагын тухайн тайлангийн хугацааны эцэс дэх санхүүгийн байдлыг харуулахад оршино

Орлогын дэлгэрэнгүй тайлан - Орлогын тайлан нь ААН-үүд ашиг яаж олсон тухай мэдээллийг агуулна. Орлогын албан татварын журналын бичилтээр хийж өгнө.

Мөнгөн гүйлгээний тайлан - Тухайн тайлант хугацаанд бизнесийн үйл ажиллагааны үр дүнд бий болсон мөнгөн хөрөнгө түүний зарцуулалтыг харуулна.

Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан - Байгууллагын өмч, түүний бүрэлдэхүүнтэй холбогдсон бүх төрлийн өөрчлөлт, хөдөлгөөнийг дэлгэрэнгүй байдлаар харуулдаг.