Бусад журнал

Ерөнхий журналд үндэслэн дараах журналууд бүртгэгдэнэ.

  • Авлагын журнал - Авлагатай холбоотой гүйлгээнээс шүүж авлагыг харилцагчаар дэлгэрэнгүй харах , авлага дансны тооцоогоор ялгаж харуулах бөгөөд үүссэн данс, огноо, улирал тус бүрээр шүүж харуулна
../_images/m10.3.1.png
  • Өглөгийн журнал - Өглөгийн мэдээллийг дэлгэрэнгүйгээр харуулах бөгөөд үүссэн данс, огноо, улирал тус бүрээр шүүж харуулна
  • Мөнгөн гүйлгээний жагсаалт - Зөвхөн мөнгөтэй харьцсан орлого зарлагын гүйлгээнүүдийг харуулна.
  • НӨАТ-тай гүйлгээний жагсаалт - НӨАТ-ын тооцоололтой гүйлгээнүүдийг харуулна.
  • Харилцагчийн гүйлгээнүүд - Харилцагч тус бүрээр гүйлгээнүүдийг шүүж харуулна.
../_images/m10.3.2.png
  • Авлага өглөгийн товчоо - Авлага өглөгийн данс тус бүрээр нь шүүж тухайн дансан дээр харицсан харилцагч тус бүрээр нь харна.
../_images/m10.3.3.png
  • Дансны хуулга - Данс тус бүрийн орлого, зарлага, үлдэгдлийг харуулна.
  • Гүйлгээ баланс - Тухайн сонгосон интервал дахь ажил гүйлгээнүүдийн дүнг дансаар нэгтгэж харуулна.
../_images/m10.3.4.png
  • Ерөнхий дэвтэр - данс болгоноор нь нээж тухайн дансанд гарсан ажил гүйлгээг журналд үндэслэн бүртгэнэ.

Эдгээр журналууд болон дансны хуулга, ерөнхий дэвтэр, гүйлгээ балансыг хэвлэх боломжтой.