Бараа материалын орлого

Худалдан авалт, татан авалт гэсэн 2 хэсгээс бүрдэнэ.

Худалдан авалт

Цаашид худалдах зорилгоор дотоодын бэлтгэн нийлүүлэгчээс бэлнээр болон зээлээр худалдан авсан бараа материалыг худалдан авалтаар бүртгэнэ. Бараа материал > Орлого > Худалдан авалт гэсэн дарааллаар хандана уу.

Татан авалт

Цаашид худалдах зорилгоор импортоор оруулж ирж буй бараа материалыг энд бүртгэнэ. Импортоор оруулж ирж байгаа барааны хувьд бэлтгэх зардлыг нийт дүнд хуваарилах, тоо хэмжээнд хуваарилах гэсэн 2 аргыг ашиглан хуваарилна. Бараа материал > Орлого > Татан авалт гэсэн дарааллаар хандана уу.

../_images/m20.3.1.png