Бараа материалын борлуулалт

  • Бараа материал - Зарлага - Борлуулалт

Ашиг олох зорилгоор худалдаж авсан юм уу эсвэл үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүнийхээ борлуулалтын баримтыг энэ цонхоор оруулж гүйлгээ хийнэ.

../_images/m20.4.1.png
  • Бараа материал - Зарлага - Дотоод хөдөлгөөн

Дотоод хөдөлгөөнийг бараа материалыг нэг байршлаас нөгөө байршилд шилжүүлэх тохиолдолд ашиглана.Хөдөлгөөн нь зөвхөн байгууллагын дотоод салбар нэгж, компаниудын хооронд хийгдэнэ.

../_images/m20.4.2.png
  • Бараа материал - Зарлага -Зарлага

Зарлага нь бараа материалыг дотоодын хэрэгцээнд болон үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлээр зарлагадах, дараа тооцоогоор авлага үүсгэх, өглөг хаах, акталж устгах зэрэг үйлдлүүдийг хийнэ.