Дотоод тайлан

Энэ хэсгээс бараа материалын үлдэгдэлтэй холбоотой дараах тайлангуудыг харж болно.

  1. Бараа материалын үлдэгдэл /Тоо ширхэгээр/ Тухайн өдрөөр бараа материалын үлдэгдлийг байршил бүрээр харуулна.
  2. Бараа материалын үлдэгдэл /Тоо ширхэг, байршлаар/ Сонгосон хугацааны интервал дахь бараа материалын хөдөлгөөнийг нийт дүнгээр харуулна. Байршлаар шүүх боломжтой.
  3. Бараа материалын үлдэгдэл /Өртгөөр/ Байршил бүр дээрх бараа материалын хөдөлгөөнийг харуулсан тайлан.
  4. Бараа материалын үлдэгдэл /Өртгөөр, байршлаар/ Бараа материалын хөдөлгөөнийг өртөг, тоо хэмжээгээр нь байршил тус бүрээр шүүж харах боломжтой.
../_images/m20.9.1.png
  1. Бараа материалын үлдэгдэл байршилаар.

6.Хангамжийн материалын үлдэгдэл /Өртгөөр, байршлаар/ Хангамжийн материалын хөдөлгөөнийг өртөг, тоо хэмжээгээр нь байршил тус бүрээр шүүж харах боломжтой.

7.Бараа материалын эцсийн үлдэгдэл /Өртөг, борлуулах үнээр/ Бараа материалын эцсийн үлдэгдлийг өртөг ба борлуулах үнээр нь бүх байршлын үлдэгдлийг нийт дүнгээр харах ба байршил тус бүрээр шүүн харах боломжтой.

8.Бараа материалын гүйлгээнүүд /Харилцагчаар, байршилаар, бараагаар/

9.Бараа материалын орлогын гүйлгээнүүд Сонгосон хугацааны интервал дахь бараа материалын орлогыг гүйлгээ тус бүрээр, бэлтгэх зардал болон нийт дүнгээр харуулна.

10.Бараа материалын орлого /Бараагаар/ Сонгосон хугацааны интервал дахь бараа материалын орлогыг бараа тус бүрээр, нэгж өртөг болон худалдан авалтын дүнгээр харуулна. Байршил, барааны төрлөөр шүүх боломжтой.

../_images/m20.9.2.png

11.Бараа материалын зарлагын гүйлгээнүүд Сонгосон хугацааны интервал дахь бараа материалын зарлагыг гүйлгээ тус бүрээр, өртөг болон борлуулсан дүнгээр харуулна.

../_images/m20.9.3.png

12.Бараа материалын зарлага /Бараагаар/ Сонгосон хугацааны интервал дахь бараа материалын зарлагыг бараа тус бүрээр, өртөг болон борлуулсан дүнгээр харуулна. Байршил, барааны төрлөөр шүүх боломжтой.

13.Бараа материалын хөдөлгөөн /Бараагаар /

14.Бараа материалын хөдөлгөөн /Байршилаар /

15.Бараа материалын борлуулалт

16.Борлуулалтын ашиг /Бараагаар /