Борлуулалтын мэдээ

Борлуулалтын мэдээ цэсэнд тухайн өдрийн гүйлгээг ПОС болгоноор нэгтгэж харуулсан тайлан бөгөөд харах товчоор гүйлгээний жагсаалтыг харж болно.

Борлуулалтын мэдээгээр бролуулалтын гүйлгээ болсон эсэхийг харж болно. Гүйлгээ болсон борлуулалт нь гүйлгээний дугаартай, гүйлгээ болоогүй бол асуудал гарсан гэсэн үг байх бөгөөд харах товчоор орж аль бараан дээр ямар асуудал гарсан талаар харж болно.

Харин БМ руу илгээх үйлдэл хийгээгүй үед борлуулалтын мэдээ гүйлгээний дугаар нүд хоосон байна.

../_images/m25.2.2.png