Тайлан

  1. Борлуулалтын цэгийн орлогын тайлан-Сонгосон хугацаан дахь Борлуулалтын орлогыг нийт дүнгээр өдөр өдрөөр нь жагсааж харуулна.
  2. Борлуулалтын тайлан - Посын борлуулалтыг бараа тус бүрээр харуулна. Барааны борлуулалтыг нэг Посоор болон хугацаагаар нь шүүж харж болно.
../_images/m25.2.3.png
  1. Өдрийн борлуулалтын тайлан - Тухайн нэг өдрийн бүх Пос дээрх борлуулалтын мэдээг харуулна. Нийт хэдэн гүйлгээ гарсан , орлогын дүн хэд байгааг харж болохоос гадна тухайн нэг Пос болон худалдагчаар нь борлуулалтыг бараа тус бүрээр нь харж болно.