Байршил

ПОС-ын байршил оруулж өгөх бөгөөд газар нутгийн байршил болон үйл ажиллагааны чиглэлээр нь бүртгэж болно. Жишээ нь: Нэгээс олон ПОС-той бол 5 шар, 100 айл гэх мэт газар нутгийн байршлаар нь, Нэг ПОС-той бол дэлгүүр, ресторан гэх мэтээр бүртгэж болно

../_images/m25.10.1.png

Байршлыг үүсгэхдээ Борлуулалт ПОС > үндсэн бүртгэл > байршил > нэмэх гэсэн дарааллаар орж бүртгэнэ.

../_images/m25.10.2.png