Тасалбарын жагсаалт

ПОС дээр хийсэн гүйлгээнүүдийн жагсаалт харагдана.

../_images/m25.2.1.PNG

Тухайн нэг жагсаалтын харах товчоор орж гүйлгээний задаргааг бараагаар нь харж болно.

Харах товчны арын суман дээр дарж буцаалт хийнэ. Буцаалт хийсэн болон идэвхгүй болсон тасалбар устгасан тасалбарын жагсаалтад харагдана.

Бараа материал руу илгээх үйлдэл хийгдээд гүйлгээ болсон тасалбар буцаалт хийгдэхгүй.

Хэрэв зайлшгүй буцаалт хийх шаардлагатай бол Бараа материалын модулийн гүйлгээний жагсаалтаас уг гүйлгээг устгасны дараа буцаалт хийж болно.

.. raw:: html