Картын хэрэглэгчид

Хөнгөлөлтийн карт гаргаж байнгын үйлчлүүлэгчдэдээ тодорхой хэмжээний хөнгөлөлт үзүүлдэг тохиолдолд ашиглана.

../_images/m25.1.3.png

Мөн худалдан авалтын нийт дүнгээс хөнгөлөлт үзүүлэх бол бүртгэлээ оруулан ашиглаж болно.

../_images/m25.14.1.png