Табууд

ПОС –ын програм дээр системээс үйлчлүүлэгч 1, үйлчлүүлэгч 2, үйлчлүүлэгч 3 гэж оруулсан байгаа.

../_images/m25.15.1.png

Тухайн байгууллага өөрийн үйл ажиллагаандаа тохируулан тооцоо хийх объектоо үүсгэж өгч болно.

Худалдааны байгууллага бол үйлчлүүлэгч гэж болно.

Үйлчилгээний байгууллага өрөө 1, өрөө 2 эсвэл ширээ 1, ширээ 2 гэх мэтээр өрөө ширээний тоогоор үүсгэж болно. Ингэж үүсгэхдээ Борлуулалт (ПОС) > Үндсэн бүртгэл > Табууд > нэмэх дарааллаар бүртгэнэ.

../_images/m25.15.2.PNG