Нэмэгдэл, суутгал

Цалин - Нэмэгдэл суутгал

НЭМЭГДЛҮҮД

  • Програмаас нэмэгдэл оруулж өгсөн байгаа бөгөөд өөр нэмэгдэл нэмж болно. Таны оруулж өгсөн нэмэгдэл нь үндсэн цалингийн дүн дээр нэмэгдэж татвар шимтгэл тооцно. Жишээ нь: Програмын нэмэгдлээр Амралтын мөнгө оруулбал үндсэн цалин, амралтын мөнгөний нийлбэр 1 920 000 төгрөгнөөс дээш гарсан тохиолдолд нийлбэр дүнгийн 10%-иар НДШ тооцно. Гэтэл таны нэмж өгсөн нэмэгдэл үндсэн цалингийн нийлбэр 1 920 000 төгрөгнөөс дээш гарсан тохиолдолд НДШ-ийг 192 000 төгрөгөөр тооцно.
../_images/zurag03.png

СУУТГАЛУУД

  • Суутгалуудыг өөрсдөө нэмж өгнө. Жишээ нь: ҮЭ-ийн татвар, ажилтнаас авах авлага нь олон сар хувааж төлөх нөхцөлтэй бол тохируулж өгч болно.

НЭМЭГДЭЛ, СУУТГАЛ ТОХИРУУЛАХ

  • 1 удаагийн нэмэгдэл суутгалыг цалин тооцохдоо тухайн ажилтны засах товчоор орж тохируулж өгнө.
../_images/zurag04.png