Цалин тооцсон жагсаалт

  • Тухайн жилд тооцсон цалингийн жагсаалт сар бүрээр харагдах бөгөөд харах товчоор ажилтан тус бүрээр сарын цалингийн задаргааг харж болно.
../_images/zurag09.png
  • Хамгийн сүүлийн сарын тооцсон цалингийн тооцоололд засах үйлдэл хийж болох бөгөөд өмнө нь тооцсон цалингийн тооцооллыг устгах буюу засвар хийх тохиолдолд сүүлд хийсэн тооцооллыг устгаж үйлдлийг хийнэ.