Өөрчлөлтийн түүх

Программ дээр хийгдсэн өөрчлөлтүүд. (2016-11-01 нээс хооших өөрчлөлтүүд.)

2016-11-08

  • BAAZ-POS - ПОС ийн бүртгэл дээр

2016-11-07

  • BAAZ-EDU - Өмнөх тэмцээний тестүүдийг бөглөх боломж нээгдсэн.

2016-11-01

  • БМ - Өртөг тооцох, Өртөг түгжих гэсэн шинэ ойлголт нэмэгдсэн.
    • Өртөг тооцох нь барааний гүйлгээн дээр байдаг өртөгүүдийг бодно. Энэ нь гүйлгээ хийх үед тухайг гүйлгээнээс хооших тооцсон өртөгүүд хөдөлдөг учраас огнооноос хоош бодуулж байх хэрэгтэй.
    • Өртөг түгжих нь БМ гүйлгээг хөдөлгөөгүй түгжих үйлдэл.
  • BAAZ-EDU - Татварийн бүртгэл Онлайн тэмцээний бүртгэл эхэлсэн.