Үндсэн хөрөнгийн дотоод тайлан

Дотоод тайлан

  • Үндсэн хөрөнгийн товчоо тайлан-Тухайн жилийн үндсэн хөрөнгө, хуримтлагдсан элэгдлийн хөдөлгөөн болон дансны цэвэр дүнг харж болно.
../_images/ast.4.3.png
  • Эд хөрөнгийн тооллогын бүртгэл-Тооллогын эцсийн үр дүнг харуулсан тайлан
../_images/ast.4.1.png
  • Эд хөрөнгийн тооллого-Тооллого хийхэд зориулсан, эд хариуцагч тус бүрээр эд хөрөнгийн үлдэгдлийг харуулсан хүснэгт юм.

Зураг,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Үндсэн хөрөнгө > Бусад жагсаалтууд

  • Элэгдэж дууссан хөрөнгүүд

Тухайн хөрөнгийн тоо ширхэг, анхны үнэ, ХЭ-эхний үлдэгдэл, байгуулагдсан элэгдэл, ХЭ-эцсийн үлдэгдэл гэх мэт мэдээлэл харагдана.Элэгдэл тооцож дууссан хөрөнгийн жагсаалт харагдана.

Зураг,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  • Зарлагадсан хөрөнгүүд

Данснаас хассан бүх үндсэн хөрөнгүүд бүртгэгдэнэ.

Зураг,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Тодруулга тайлан - биет болон биет бус хөрөнгийн тодруулга санхүүгийн тайлангийн маягтаар гарна.

Үндсэн хөрөнгийн тодруулга тайлан доорх байдлаар гарна.

Зураг,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,