Үндсэн хөрөнгийн орлого

Үндсэн хөрөнгө > орлого > худалдан авалт дарааллаар орлого авна.
../_images/ast.6.1.png

Үндсэн хөрөнгийн худалтан авалтын гүйлгээ хийхэд дараах цонх гарч ирнэ.

Гүйлгээний огноо: Тухайн хөрөнгийг худалт авч он, сар, өдөр худалтын авалтын баримтыг үндэслэнэ.

Харилцагч: Тухайн үндсэн хөрөнгийг нийлүүлж байгаа нийлүүлэгчийн нэрийг сонгоно.

Хавсаргасан баримт:

НӨАТ-н төрөл:

Гүйлгээний утга:

Хөрөнгө:Шинээр худалдан авч байгаа үндсэн хөрөнгийн бүртгэлийг Үндсэн хөрөнгийн - Хөрөнгийн бүртгэл - Хөрөнгө бүртгэх гэсэн дарааллаар тухайн үндсэн хөрөнгийн мэдээллийг оруулсан байх шаардлагатай.Ингэснээр тухайн хөрөнгийн нэр сонголтоор гарч ирнэ. Хэрэв үндсэн хөрөнгийн бүртгэлд байгаа бол шууд орлогын гүйлгээ хийж болно.

Шинээр авсан үндсэн хөрөнгийг хуваарилна.

Хуваарилаагүй тохиолдолд тухайн үндсэн хөрөнгийг ашиглаж эхлээгүй гэж үзэн элэгдэл тооцохгүй.

Үндсэн хөрөнгө > хөдөлгөөн > хөрөнгийн хөдөлгөөн > хуваарилах дарааллаар хуваарилалт хийнэ.

../_images/ast.6.2.png

Үндсэн хөрөнгийн худалдан авалтын гүйлгээг гүйлгээний жагсаалтаас харж болох ба ерөнхий журналд холбох үйлдлийг

Гүйлгээний жагсаалт - үндсэн хөрөнгө дээр хийсэн бүх гүйлгээ бүртгэгдэнэ. Энэ жагсаалтаас ерөнхий журналд холбоно.

../_images/ast.6.3.png

#.Үндсэн хөрөнгө > Орлого > Худалтан авалт > Эхний үлдэгдэл оруулах

Энэ нь өмнө худалдаж авсан буюу орлогын гүйлгээ үүсгэх шаардлагагүй үндсэн хөрөнгийг бүртгэлд авах үйлдэл юм.

../_images/ast.2.1.png

#.Үндсэн хөрөнгө > Орлого > Худалтан авалт > Эхний үлдэгдэл оруулах > Эхний үйлдэгдлийн жагсаалт

Хөрөнгийн эхний үлдэгдэл, тоо хэмжээ, анхны үнэ, хурамтлагдсан элэгдэлийн тооцоог харуулна.

../_images/ast.2.1.png