Ерөнхий журнал

Ерөнхий журнал - бүх ажил гүйлгээг бүртгэдэг үндсэн гол журнал

../_images/m10.1.1.png

Хоёроос дээш данс харьцсан тохиолдолд гүйлгээний дансны бичилт ерөнхий дэвтэр дээр “олон данстай харьцсан” гэсэн бичилттэй байна.

Ерөнхий журналд бараа материал, үндсэн хөрөнгө, цалингийн модулиар хийсэн гүйлгээний ерөнхий журналд холбосон гүйлгээнүүд болон журналын бичилтээр хийсэн гүйлгээнүүд харагдана.

../_images/m10.1.2.png ../_images/m10.1.3.png

Ерөнхий журналд холбосон холболтыг салгах үйлдэл хийх бол тухайн гүйлгээний харалдаах засах товчны арын суман дээр дарж ЕЖ салгах товчоор салгана.

../_images/m10.1.4.png

Ерөнхий журналыг эксел рүү хөрвүүлж хэвлэх нь илүү тохиромжтой. Гүйлгээ багатай бол хэвлэх товчоор хэвлэж болно.

Ерөнхий журналыг гүйлгээний дугаараар, гүйлгээний төрлөөр, гүйлгээний утгаар, гүйлгээний дүнгээр, гүйлгээ хийсэн огноогоор, гүйлгээ хийсэн модулиар, харилцагчаар гэх мэтээр шүүж харж болно.