Тохируулах бичилт

Журналын бичилт

  • Журналын бичилтийг Санхүү > Тохируулах бичилт > журналын бичилт дарааллаар орж хийнэ.
../_images/m10.4.1.png
  • Журналын бичилт нь ажил, гүйлгээг дансанд шууд бичих үйлдэл юм.
  • Журналын бичилтээр тохиргоо гүйлгээ хийхийг зөвлөж байна.
  • Бусад гүйлгээг харгалзах модулиар хийж журналд холбох үйлдэл хийнэ.
  • Журналын бичилт хийснээр санхүүгийн тайлан, дотоод тайлантай зөрөх тохиолдол гарч болно.

Ханшийн тэгшитгэл

Гүйлгээ гарсан өдөр, мөнгөөр төлбөр хийх өдөр нэг тайлант үед хамаарч байгаа үед гүйлгээ гарсан өдрийн ханш ба мөнгөөр төлбөр хийсэн өдрийн ханшийг ашиглаж ханшийн зөрүүгийн ашиг алдагдлыг тооцож бүртгэнэ

Ханшийн тэгшитгэлийг Санхүү > Тохируулах бичилт > ханшийн тэгшитгэл > үзэх > ханшийн тэгшитгэл хийх дарааллаар хийнэ.

../_images/m10.4.2.png