БМ руу илгээх

Өдрийн төгсгөлд БМ руу илгээх товч дарснаар ПОС-ын тоогоор гүйлгээ үүснэ.

../_images/m25.3.1.png

Бараа материал руу илгээх үйлдэл амжилттай болсон тохиолдолд гүйлгээний дугаар нь харагдана.

../_images/m25.3.2.png

Хэрэв бараа материалын үлдэгдэл хүрэлцэхгүй тохиолдолд гүйлгээ үүсэхгүй ба аль барааны үлдэгдэл хүрэлцэхгүй байгаа алдааны мэдээлэл ирнэ.

../_images/m25.3.3.png

Алдаагаа залруулсны дараа дахин БМ руу илгээх товч дарж гүйлгээ үүснэ.

../_images/m25.3.4.png