Бараа үйлчилгээний жагсаалт

Бүртгэсэн бүх бараа үйлчилгээ жагсаалт харагдана.

Барааны үнэ өөрчлөх шаардлагатай бол жагсаалтаас тухайн барааны харалдаах засах товчоор орж засна. Мөн бараа үйлчилгээгээ “”экселээс бүртгэх””, “”экселээр засах”” зэрэг үйлдлүүд энэ цонхоор хийгдэнэ.

“Экселээс бүртгэх” гэдэг нь бараа үйлчилгээний нэр төрлөө экселийн загвар файл татаж оруулна.

“Экселээр засах” гэдэг нь бараа үйлчилгээний жагсаалттай эксел файл татаж бараа үйлчилгээний нэр төрөл, борлуулах үнэ, код гэх мэт барааны мэдээлэлд өөрчлөлт оруулна. Ямар нэгэн мөр багана нэмэх, хасах, ID кодыг арилгах, өөрчилж болохгүй.

../_images/m25.6.1.PNG