Үйлчилгээ бүртгэх

Төлбөрт үйлчилгээг энэ цонхоор бүртгэнэ. Үйлчилгээ орлого авна гэж байхгүй зөвхөн борлуулалт хийгдэнэ.

../_images/m25.8.1.PNG ../_images/m25.8.2.PNG