Үнийн байршил

Нэг барааг байршил бүр дээр өөр өөр үнээр борлуулах тохиолдолд энэ цэсийг ашиглах бөгөөд байршил болгоны борлуулах үнийг оруулж өгнө.

Мөн аль нэг байршилд тухайн барааг борлуулахгүй бол “Энэ байршилд борлуулах эсэх” гэсэн нүдийг бөглөхгүй байхад болно. Ингэхэд тухайн бараа уг байршилын Пос дээр харагдахгүй

../_images/m25.9.1.PNG