Мөнгөн сан

Гүйлгээний жагсаалт

Сангийн жагсаалт

Мөнгөн сан нь тодорхой хэмжээний мөнгөн дүнд хязгаарлагдан гүйлгээ хийж байгаа төслийн нэгж,хуримтлалын хүрээнд зарлага хийх, гүйцэтгэгч байгууллагад зориулсан бүртгэл хөтлөх зориулалт бүхий модуль юм. Кассын дэвтэрт гүйлгээнүүдийг бүртгэсний дараа Төсөл А, Төсөл Б - гээр ангилан төсөл хэрэгжих мөнгөн дүнд багтаж байгааг хянах боломжтой. Кассын гүйлгээг мөнгөн санд хувиарлахдаа:

  1. Сангийн жагсаалтруу орж Санг үүсгэнэ.
  2. Кассын гүйлгээний жагсаалтруу орж, Засах товчны ард байрлах сум дээр дарж гүйлгээг хуваарилах боломжтой.
../_images/csh.2.1.png