Ажилтан бүртгэх

Цалин - Ажилтан - Ажилчдын бүртгэл - Нэмэх

(*) тэмдэглэгээтэй талбарыг заавал бөглөх хэрэгтэй.

  • Ажилтны бүртгэл нь ажилтны мэдээлэл ба цалингийн мэдээлэл гэсэн 2 хэсгээс бүрдэнэ.
  • Ажилтны мэдээлэл хэсэгт үндсэн мэдээллүүдийг бүртгэнэ. Жишээ нь: Овог нэр, регистрийн дугаар, үндсэн ажилтан уу, гэрээт ажилтан уу, харъяалагдах хэлтэс нэгж, албан тушаал, ажилд орсон огноо гэх мэт
  • Цалингийн мэдээлэл хэсэгт цалингийн тооцоололд нөлөөлөх мэдээллүүд багтана. Урьдчилгаа цалинг сар бүр өөр дүнгээр олгодог бол 0 гэсэн дүнгээр оруулаад , урьдчилгаа тооцох үед дүнг оруулж өгч болно.
../_images/zurag02b.png