Хэлтэс нэгж бүртгэх

Цалин - Ажилтан - Хэлтэс нэгж - Нэмэх дарааллаар хандаж танай байгууллагад байдаг хэлтэсүүдээ бүртгэнэ.

  • Үүсгэсэн хэлтэс нэгжийг дугаарласан код давхардаж болохгүй.

  • Хэлтэс нэгж бүр дээрээ цалингийн зардал болон НДШ-ийн зардлын дансаа сонгоно.

    НДШ-ийн зардлаа Борлуулалт маркетингийн зардалд шингээх бол 71 кодтой дансанд , ерөнхий удирдлагын зардалд шингээх бол 70 кодтой дансыг сонгоно.

  • Нэмэлт тайлбар хэсэгт хэлтэс нэгжтэй холбоотой мэдээлэл бичиж болно.

    ../_images/zurag01.png