Барааны карт

Бараа тус бүрээр түүний үлдэгдэл, худалдан авалт, борлуулалт гэх мэт тухайн бараатай холбоотой бүхий л мэдээллийг харж болно.

Бараа материалын үлдэгдэл өртгийг

  1. Дундаж өртгийн арга
  2. Эхэлж авснаа эхэлж зарлагадах аргаар тооцно.
../_images/m20.5.1.png

Note

Барааны картан дээр байршил хоорондох шилжилт хөдөлгөөн харагдахгүй.

Бүх байршил дээрх тухайн нэг барааны өртөг тооцолт хийгддэг учир байршил тус бүрээр харах боломжгүй.