Ангилал

Бараа үйлчилгээгээ ерөнхий ангиллаар бүртгэх бол ангиллаа эхэлж бүртгэж өгнө. Ангиллыг бүртгэхдээ Борлуулалт ПОС > бараа үйлчилгээ > ангилал > нэмэх дарааллаар орж бүртгэнэ.

../_images/m25.4.1.PNG